12-06-07

LDD voor 5% betrouwbaar

De Deckers zenuwachtigheid is voor niets geweest. Op de verkiezingsdag werd heel snel duidelijk dat hij alle statistische wetmatigheden zou kloppen. De kans was zo goed als onbestaande en als hij eerlijk was zou hij toegeven dat hij het zelf ook niet meer zag zitten. Geen enkele van de peiling gaf DD een kans. Nu deze peilingen gaan uit van een betrouwbaarheid van 95%. M.a.w. De lijst van het gezond verstand heeft dus een betrouwbaarheid van 5%. Net genoeg om de kiesdrempel dus wel te halen, of om het anders te zeggen. DD had 20 keer na elkaar verkiezingen moeten uitschrijven om te verhopen op dit resultaat, doch had met een verkiezing genoeg.

In een maatschappij waar op alle vlakken gestreefd wordt naar diversiteit moet men ook de politieke diversiteit bejubelen. Dit gezegd zou de media er goed aan doen om de kleinere partijen CAP, Vivant... meer aan het woord te laten zodat ook zij alleen of zonder grote broer de drempel halen

 

 

22-05-07

Onderzoek naar relaties politieke partijen en opiniepeilers

Naar aanleiding van de laatste peilingen stel ik voor dat niet de Top-lonen van managers openbaar gemaakt worden doch wel de commerciele relaties tussen enerzijds bureaus en professoren die deze peilingen uitvoeren en de verschillende politieke partijen.

Gezien noch de media (geweten) noch de peilingsbureaus (niet altijd geweten) politiek en commercieel neutraal zijn is het van belang dat dergelijke relaties openbaar worden gemaakt. 

Hoe objectief kan een marktonderzoeksbureau een dergelijke peiling uitvoeren indien zij onder haar grootste klanten een of andere politieke partij mag rekenen?

Uit toespraken van De antwerpse burgemeester kunnen we in ieder geval afleiden dat de relaties tussen enerzijds het bureau dat de verkiezingspeilingen uitvoert voor de VRT en de Standaard en anderzijds de Sp-a niet mogen onderschat worden. Niet alleen is Sp-a een belangrijke klant bij het bureau maar was P. Janssens er vroeger algemeen directeur.

Het lijkt me gezien dergelijke peilingen meer en meer als politiek wapen gebruikt worden dan ook noodzakelijk dat de politieke partijen kenbaar maken welke projecten zij hebben laten uitvoeren bij de verschillende marktonderzoeksbureaus en universitaire departementen alsook de budgetten die hier aan gekoppeld zijn. Zo kan tenminste de kleuring van de peiling bepaald worden.

29-01-07

De stemmenprofeet is niet meer

Met diepe droefenis vernemen wij het afscheid van Frank Thevissen, Stemmenprofeet en Soaponderzoeker. Frank was in de tijd ingehuurd om als bedenker, bezieler en methodologisch behang te fungeren, van de veelgeplaagde en zelfbedachte stemmenkampioen, een soaponderzoek van het Laatste Nieuws. Een rol die hem lag en waar hij goed in was. Stemkampioen zijn was plezant en hij werd dan ook al snel de ster van de stemmenshow. Iets wat zijn misnoegde collega’s van het commerciële soapstation VUB hem niet gunde. Dat de Man de laatste 5 jaar geen enkele Internationale wetenschappelijke publicatie heeft gehaald, maakte hem een sitting duck niet alleen bij zijn politieke tegenstanders maar ook bij zijn academische rivalen die afgunstig op zijn stemmenstatus toekeken. Hij werd dan ook vakkundig onder gescheten door rood-blauw geschelpte.

 

De uitspraak, van Patrick De Wael,Vice-eerste minister en minister van welriekende zaken “we zullen de opiniepeilers eens een poepie laten ruiken “ is daarmee op zich geen fait diversje.

 

Stemmenprofeten allermedia verenigt U en laat zo niet op uw kop zitten. U bent uitgeroepen tot nieuwe electorale vijand van de VLD.

 

Marktonderzoekers, opiniepeilers, waarzeggers en profeten u bent gewaarschuwd. De Waelen waken niet alleen over het land maar over de correctheid en objectiviteit van uw cijfers. Wie zich niet aan de foutenmarge houdt krijgt een hoogst persoonlijk gefabriceerde Vice-worst van De Wael in zijn gezicht, en de garantie dat deze blauwe scheet nooit meer uit zijn gezicht verdwijnt.

 

Frank is doodgescheten maar de stemmenkampioen blijft gelukkig doorgaan. Stel u voor dat u deze maandelijkse resultaten moest missen. Zo gaat het in wetenschappelijk soapland. “Profetarissen” moeten er ten gepaste tijden de show verlaten. De karaktermoord van De Morgen was laakbaar en gratuit. Je kan het een man die moet toekomen van een professorenloon toch moeilijk kwalijk nemen dat hij wat gaat bijverdienen als profeet en elk onderzoek heeft zijn onvolkomenheden. De Morgen zou beter een Spiegel voor het besmette krantenhoofd houden. Ook de door haar gesponsorde peiling is even vatbaar voor kritiek en bevat het nodige soapgehalte. Niks mis mee trouwens, maar doe dan ook niet voor of men zelf de onbevlekte opiniepeiling heeft gebaard. Niet zozeer het onderzoek zelf dan wel de manier waarop de media erover berichten en de mate waarin de politici de resultaten interpreteren zijn stemmingmakerij niet het onderzoek of de onderzoeker zelf.

 

Ik had nochtans de heren stemmenprofeten, professoren, academici in mijn voorgaande blogje gewaarschuwd ( Zie materne en deleckere). Blijf bij uw les. Voelt u zich toch geroepen om als profetaris een prominente rol op te eisen in de media, verwacht u dan aan het ergste. De normen en waarden die Academici dienen na te streven stroken niet met de commerciele wetmachtmatigheden van stemmenonderzoek laat staan met de door VLD-Strategoloog Slangen, ingefluisterde WC-bedreigingen van Dewael. 

07-12-06

Materne of Deleckere? Naar wie gaat uw voorkeur uit?

De teneur van de politici die commentaar gaven op de peiling van de Gazet van Antwerpen was wederom van het zelfde laken een broek.

 

“Onderzoek is leuk voor de krant maar wij nemen geen beslissingen op basis van marktonderzoek meer zelfs men houdt er geen rekening mee. Neen geachte burger wij nemen beslissingen op basis van ons programma, de politieke inhoud en de waarde waar we voor staan”

 

En hoe komen deze dan wel tot stand? Hoe weet men dat men op het goede spoor zit en of er eventuele bijsturing nodig is? Hoe maakt men dan wel beslissingen? Op basis van het buikgevoel, persoonlijke impressies en ervaringen? Op de subjectieve beleving van enkele partijgetrouwen?

 

Mensen zeggen niet altijd wat ze doen en doen niet altijd wat ze zeggen. Politici zijn niet anders. Het blijven tenslotte supermensen en de stelling geldt dan ook nog meer voor hen.

 

Laten we stellen dat de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische overheid zowat de grootste afnemer zijn van marktonderzoek in Belgie na de Europese commissie. Nemen we daar nog de semi-overheidsbedrijven bij zoals De post, NMBS, De lijn, Belgacom en de grote steden en gemeenten dan komen we toch op een paar miljoenen euro’s uit die gespendeerd worden aan deze leuke bezigheid waar men geen rekening mee houdt (een raming van om en bij de 25 miljoen euro is zeker geen overschatting).

 

Indien de overheden hun marktonderzoeksopdrachten zouden staken zou men allicht diverse onderzoeksgroepen aan de KUL, VUB, RUG, LUC en UA.. kunnen sluiten. Satellietbedrijven van deze bastions, bevolkt door sociaal doorspekte wetenschappers, schieten immers als paddenstoelen uit de grond, om politici en de media te voorzien van “wetenschappelijk gefundeerde opiniepeilingen en advies”

 

Trouwens in hoeverre kunnen nog steeds verzuilde universiteiten wiens voornaamste inkomenstroom van de overheid komt objectief en neutraal blijven. In welke mate is het te verantwoorden dat ze naast hun publieke opdracht om de maatschappij van objectieve kennis te voorzien, zich verhuren en aanpassen aan de commerciële wetmatigheid enkel en alleen ter eigen glorie en het binnenhalen van nog meer geld. In welke mate kunnen diverse professoren die in de media als experts met een wetenschappelijke en objectieve aureool toelichting komen geven over maatschappelijke en politieke tendensen nog au serieus genomen worden als men weet dat ze niet alleen voor hun beurs verbonden zijn aan bepaalde partijen maar dat er naast deze monetaire banden ook nog ideologische kruisbestuiving bestaat. Hoe kunnen ze kritiek geven op de politiek als zij net diegenen zijn die de partijen achter de coulissen als spin dokters adviseren wat ze beter al dan niet doen.  

 

Geef mij dan maar een oprechte commerciële huurling als Slangen, die er eerlijk voor uitkomt met wat hij geld wil verdienen en waarvan men weet dat zijn standpunten allesbehalve objectief zijn en waarvan het overduidelijk is welke kar hij trekt. Liever dat dan professoren die in de schimmige zone van de politiek trachten bij te verdienen en op Tv en kranten hun objectiviteit als hoogste goed aanbieden.

 

Ten laatste als op basis van al die miljoenen euro’s toch geen beslissingen genomen worden, kan men dan a.u.b. stoppen met belastingsgeld te verkwisten of anders stoppen met de schijnheiligheid en stellen dat men wel degelijk rekening houdt met de macht van het cijfer.

 

Politici weten maar al te goed dat op basis van onderzoek wel degelijk goede beslissingen kunnen genomen worden doch zij weten ook dat de meeste onderzoeken in de media al dan niet gedragen door de wetenschappelijke huurling van dienst gekleurd kunnen zijn en klantwenselijk zijn opgesteld. Hun scepticisme is dan misschien ook niet geheel onterecht.

 

Openlijk zal de marktonderzoeksector dus geen steun moeten verwachten van haar grootste afnemers. Politici zullen in het openbaar peilingen blijven aanvallen en stellen dat ze nooit beslissingen nemen op basis van zoiets infantiel als een bevraging bij een steekproef van haar eigen bevolking. Binnenkamers zal men echter de resultaten uitvoerig bestuderen en bediscussiëren en aanvullen met eigen interne gesloten peilingen en onderzoeken die nooit het daglicht zullen aanschouwen (men weet immers niet welk cijfer men mag vertrouwen) en op basis waarvan wel degelijk beslissingen gefundeerd en genomen worden.

 

Zelfs met dit gegeven liegen politici niet. Peilingen dienen niet louter om beslissingen te nemen, ze worden eerder georchestreerd om een beetje controle en macht te verwerven. Peilingen dienen enkel om de publieke opinie een beetje bij te sturen in de gewenste richting. Beslissingen kan je dit toch bezwaarlijk noemen.

 

In de "war for votes" is alles toegelaten dus zelfs marktonderzoek waarmee men geen rekening houdt. De as van het kwaad ligt momenteel duidelijk rechts op de likertschaal.

 

"Kan u aangeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor de respectgedreven vakbondslievende gelaserde kerkknaap Materne en 5 staat voor de recht voor de raapse brulaapsolist Delecker naar wie uw voorkeur uitgaat"

 

De Bever had misschien de consequenties van zijn beslissing beter kunnen inschatten als hij wel degelijk zijn beslissing had gebaseerd op een rondvraag waarbij deze vraag werd voorgelegd eerder dan op zijn electoraal buikgevoel af te gaan. Dan had hij ook niet moeten wachten op de peiling van de VRT die binnen een 2 à 3 weken zal verschijnen om te zien of hij nu juist of fout zat. Ik zou hen trouwens adviseren niet te wachten op deze resultaten. Deze staan immers bij voorbaat vast. De N-va verliest altijd, zegt mijn bescheiden buikgevoel trouwens ook. De weg naar de verkiezingen is nog lang dus uiteindelijk is er nu ook weer niet zoveel verloren. Ondertussen kunnen we ons aangenaam bezig houden met marktonderzoek, peilingen, cijfertjes en heuse complottheorieen. De Vlaming lust het wel

 

 

05-12-06

60% akkoord dat Gva stopt

Sinds de jongste verkiezingen heeft ook de GVA de macht van het cijfer ontdekt en vinden ze het nodig hun krant te stofferen met eigen gefabriceerd onderzoek.

“Ondezoek toont aan” is immers de sleutel om betrouwbaar en objectief over te komen. Iets wat de Gva best kan gebruiken en dus overspoelt ook deze krant ons met misbaksels van opiniepeilingen die de naam niet waardig zijn. Dit weekend was het niet anders.

 

De “exclusieve” enquête bij 300 stemgerechtigden van de Gazet van Antwerpen van dit weekend toont aan dat 6 op 10 Vlamingen akkoord is dat de CD&V het kartel met de NVA stopzet.

 

Op zich is er niets mis met de telefonische enquête hoewel men het zelf wel nodig achtte om de betrouwbaarheid en validiteit van het cijfer toe te lichten en de marktonderzoeker van dienst De Cock mocht zijn ding doen. De man die het voorfront van marktonderzoek bleek verlaten te hebben en zijn tanend bureau enkele jaren geleden had omgetoverd in een eettentje (van diversificatie gesproken) tracht zich via de media en vriendendiensten bij GVa terug wat ruchtbaarheid te geven. Hij vond het dan ook nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de cijfers toe te lichten. Gezien de Cock niet over een internetpanel beschikt doch wel over een batterijtelefonisten was de argumentatie dan ook vooral gericht op het promoten van zijn bureau. Wie kan het hem kwalijk nemen.

 

“Als je autobestuurders gaat peilen, bevraag je ook niet enkel 4x4 rijders”, zo stelt hij. Wel De cock als je autobestuurders gaat bevragen ga je deze ook niet bevragen tussen 13u en 19u waarbij je weet dat tussen 13u en 18u mensen die een auto kunnen betalen gaan werken zijn. Los daarvan is het bureau al lang de enige niet meer die random dialing in Belgie aanbiedt. M.a.w. Decock had misschien wel de mogelijkheid om iedereen te bereiken doch het is duidelijk dat men snel met een primeur wou uitpakken en dat het onderzoek daarom quick & dirty op 1 dag moest afgerond worden. Helaas Decock op deze tijdstippen kan je niet iedereen bereiken. Dit stelt je eigen representativiteit in vraag. Dit telt misschien wel meer mee dan de vraag of dergelijk onderzoek nu best via internet dan wel via telefoon gebeurt. Ik kan je zeggen dat dergelijk onderzoek best niet gebeurt. Probleem met dergelijk onderzoeken die er enkel op gericht zijn een krantenkop te genereren is dat ze geen enkele informatiewaarde hebben en dat ze eigenlijk het marktonderzoekvak in vraag stellen.

 

Laten we er even vanuit gaan dat de enquête effectief een juiste representatie weergeeft van de bevolking en een marge geeft van iets onder de 5%.

 

Wat stelt de score dat 60% akkoord gaat dat CD&V het kartel stopzet dan voor.

Kunnen we hier uit afleiden dat de CD&V de juiste beslissing heeft genomen. In het geheel niet. Ik kan het eens zijn met de stelling maar misschien juist wel omdat ik meen dat daardoor beide partijen verzwakken. M.a.w. de akkoordschaal geeft niet weer of men dit feit nu positief dan wel negatief benadert, noch hoe men tegenover het CD&V en Nva staat. Een maat voor niks dus maar men moest toch even een score genereren.

 

Laten we er nog verder vanuit gaan puur hypothetisch dat indien men akkoord gaat met de stelling men hier zou kunnen besluiten dat de Nva de verkeerde beslissing nam om JMD binnen te halen en het tegenovergestelde dat men het een goede beslissing vond. Dit was trouwens de foutieve assumptie van de getrokken conclusies uit het onderzoek.

 

Indien men deze assumptie aanneemt dat blijkt juist dat de Nva een zeer goede beslissing genomen heeft. In een dergelijk sample valt te verwachten dat er ongeveer 15 nva kiezers zitten. M.a.w veel meer Vlamingen dan hun huidige potentieel gaven aan niet akkoord te gaan met de stelling. Positief voor de Nva dus. Dit had de conclusie moeten zijn hun betoog. Maar nogmaals eigenlijk zegt de akkoordschaal daar noega over.  Het zal de journalisten worst wezen, zij hadden een kop.

 

Je kan het mensen moeilijk kwalijk nemen dat ze dergelijk onderzoek in vraag stellen, maar nog meer mensen slikken dergelijk boerenbedrog voor zoete broodjes. Het wordt tijd dat paal en perk wordt gesteld aan enquêtes zonder informatiewaarde tot nieuwswaarde te promoten ter eigen glorie. Nog erger is dat journalisten en de media daar allerlei conclusies aan verbinden die niet steunen op de cijfers en die dus evengoed zonder dit onderzoek hadden kunnen gebeuren. Opnieuw zien we dat andere media dergelijke cijfers maar nog erger ook de verkeerdelijk conclusies klakkeloos overnemen. Helaas zien we dat de meeste mediaspelers en ook de politieke partijen geen kennis in huis hebben om met de macht van het cijfer om te gaan en in de meeste gevallen resultaten conclusiegewijd verkracht worden. Het was deze enquête niet anders.

 

Ik kijk al uit naar hun volgende peiling.

"In welke mate bent u akkoord dat de GVA zijn activiteiten stopzet?" Wedden dat meer dan 60% akkoord gaat?