12-06-07

LDD voor 5% betrouwbaar

De Deckers zenuwachtigheid is voor niets geweest. Op de verkiezingsdag werd heel snel duidelijk dat hij alle statistische wetmatigheden zou kloppen. De kans was zo goed als onbestaande en als hij eerlijk was zou hij toegeven dat hij het zelf ook niet meer zag zitten. Geen enkele van de peiling gaf DD een kans. Nu deze peilingen gaan uit van een betrouwbaarheid van 95%. M.a.w. De lijst van het gezond verstand heeft dus een betrouwbaarheid van 5%. Net genoeg om de kiesdrempel dus wel te halen, of om het anders te zeggen. DD had 20 keer na elkaar verkiezingen moeten uitschrijven om te verhopen op dit resultaat, doch had met een verkiezing genoeg.

In een maatschappij waar op alle vlakken gestreefd wordt naar diversiteit moet men ook de politieke diversiteit bejubelen. Dit gezegd zou de media er goed aan doen om de kleinere partijen CAP, Vivant... meer aan het woord te laten zodat ook zij alleen of zonder grote broer de drempel halen

 

 

11-06-07

Lang leve de Peiling

De peilingen hebben het goed gedaan deze verkiezingen. Ja het succes van LDD was niet geheel voorzien net zomin als de zware afstraffing van de SPa hoewel hun interne peilingen dit misschien wel al aangaven.

 

Indien we het gemiddelde nemen van de laatste 4 peilingen nemen (2 van de VRT/de standaard, La libre Belgique en RTBF Le soir) Alsook het gemiddelde van het behaalde resultaat van de kamer/senaat dan bekomen we volgende verschillen tussen resultaat en peiling

 

CDV1.0
VB-2.6
SPA-3.5
VLD1.7
GROEN-1.4
LDD3.4

 

Gegeven de foutenmarges toch niet zo'n slecht resultaat doch waar het verschil tussen winst en verlies afhangt van enkele %-punten zal de peiling wel altijd de grote verliezer van de verkiezingen blijven.

Het blijft een moeilijke job omdat nu eenmaal tot op de laaste moment mensen hun voorkeur kunnen veranderen.

Misschien moet men ook maar eens afstappen om de voorbije verkiezingen als correctiefactor mee op te nemen, zeker als een niewe leeuw op het erf verschijnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-06-07

LDD opgedoekt

In de laatste peiling van Le soir/RTBF haalt LDD de kiesdrempel niet. De krant vindt hetzelf niet meer de moeite om apart het resultaat weer te geven van LDD. Volgens de Waalse media wordt deze partij opgedoekt alvorens van start te zijn gegaan. Ze is in ieder geval geen inkt meer waard. Dedecker kennende zal hij le soir voor het gerecht dagen en eisen dat de2% die voor hem gaat stemmen gepubliceerd wordt.

De peiling bevestigt verder grotendeels de tendens van de laatste peiling van De Standaard en VRT. CD&V/N-VA blijft veruit de grootste met bijna 30% (29,7) procent, met winst tegenover de verkiezingen in 2003 en 2004 (25,8 en 26,1 procent). Ik vermoed echter dat hun resultaat lager zal liggen. Een vlaming houdt er niet van dat de beer verkocht wordt zonder geschoten te hebben en Leterme kan het blijkbaar niet laten om te grijnzen en te grinniken op TV en moet en zal de grootste hebben.

Het Vlaams Belang gaat erop vooruit ten opzichte van 2003, maar verliest tegenover 2004; 21.6% beter dan in 2003 (18 procent), maar slechter dan in 2004, met 24%. Indien men appels met appels en peren met peren vergelijkt ook een grote winst voor hen.

Sp-a behaalt een status quo; Het kartel van sp.a en Spirit behaalt 19,7 procent, verlies tegenover 2003 (23,5 procent). Voor de eerste maal trouwens dat in een peiling het rode gevaar onder de 20% valt. Het zou me niet verwonderen dat ze een verdere opdoffer krijgen en dan vnl in Antwerpen. Ik begrijp niet waarom succesvolle Wetenschapsters Christine Van Broeckhoven zonodig op moest komen. Sinds 1983 heeft ze haar eigen laboratorium en ik vermoed dat ze sindsdien niet uit haar ivoren stulp is gekomen. Haar pretentieuze houding van alwetend academisch gen-orakel zal de Spa geen goed doen. Haar voorkomen in de media staat gewoon te ver van de gewone werkmens waar de Spa placht voor op te komen.

Open Vld wordt afgerekend op het beleid en behaalt ook in deze peiling 17.3%. Het elektriciteitsdossier en de gepaard gaande gesuggereerde achterkamer politiek gisteren op Canvas net voor het grote verkiezingsdebat (hoe toevallig) zal ook niet verder helpen. Hoewel zoveel mensen kijken nu ook weer niet naar Canvas. Met al dat blauw bloed dat over het scherm druipt de laatste dagen zou men zowaar nog compassie beginnen krijgen. Ik denk dat dit dan ook het enige effect is waar de VLD nog op mag rekenen om zondag toch nog een beter resultaat te halen dan de peiling. Ik verwacht in de laatste dagen een laatste windstoot "red de VLD, de VLD is nodig".

Groen! Mag weer eens opgelucht CO2 ademhalen zij behalen ook in deze peiling de kiesdrempel met 7,4 procent. Voor mij toch geen resultaat waar ik op beide oren van zou slapen maar het is ze gegund hoewel de chinezen er anders over denken.

Men vraagt zich soms af hoe het komt dat deze peilingen zo accuraat elkaar copieren. Ik ken geen enkel onderzoek 2 maal uitgevoerd bij andere mensen, steekproeftrekking, gestelde quota, weging waarvan de resultaten zo dicht bij elkaar aanleunen. Straffe kost maar te begrijpen niemand brengt graag resultaten in de media die te ver afwijken van het historische resultaat, boven of onder de foutenmarge en verschillend met peilingen uit dezelfde periode. Dit zou iets te veel de kop uitsteken zijn. De peiling werd uitgevoerd door de ULB, tussen 17 en 30 mei bij een 3000tal personen over gans Belgie

22-05-07

Onderzoek naar relaties politieke partijen en opiniepeilers

Naar aanleiding van de laatste peilingen stel ik voor dat niet de Top-lonen van managers openbaar gemaakt worden doch wel de commerciele relaties tussen enerzijds bureaus en professoren die deze peilingen uitvoeren en de verschillende politieke partijen.

Gezien noch de media (geweten) noch de peilingsbureaus (niet altijd geweten) politiek en commercieel neutraal zijn is het van belang dat dergelijke relaties openbaar worden gemaakt. 

Hoe objectief kan een marktonderzoeksbureau een dergelijke peiling uitvoeren indien zij onder haar grootste klanten een of andere politieke partij mag rekenen?

Uit toespraken van De antwerpse burgemeester kunnen we in ieder geval afleiden dat de relaties tussen enerzijds het bureau dat de verkiezingspeilingen uitvoert voor de VRT en de Standaard en anderzijds de Sp-a niet mogen onderschat worden. Niet alleen is Sp-a een belangrijke klant bij het bureau maar was P. Janssens er vroeger algemeen directeur.

Het lijkt me gezien dergelijke peilingen meer en meer als politiek wapen gebruikt worden dan ook noodzakelijk dat de politieke partijen kenbaar maken welke projecten zij hebben laten uitvoeren bij de verschillende marktonderzoeksbureaus en universitaire departementen alsook de budgetten die hier aan gekoppeld zijn. Zo kan tenminste de kleuring van de peiling bepaald worden.

Bont en Blauw gepeild

Wederom kunnen we vaststellen dat de media niet klaar zijn om peilingen en de resultaten objectief te berichten (zie voriger berichten)

In een status quo van het politieke landschap leeft de peiling bij de gratie dat de resultaten geextrapolleerd kunnen worden naar de onbesliste kiezer. Hier wringt het schoentje nogal eens.

Een van de redenen dat het VB het tot op heden steeds beter doet dan de VRT peiling aangeeft.

De resultaten doen vermoeden dat in het huidige politieke landschap de onbesliste kiezers nog meer het grote verschil zullen maken tussen de peilingen en de feitelijke resultaten.

Men mag ervan uitgaan dat de uitslag ten minste voor VLD, VB of LDD hoger zal liggen.

Juist door LDD mag men de hypothese stellen dat in het meer rechts getinte kamp er momenteel meer onbesliste kiezers zitten dan in het linkse kamp, wat maakt dat de resultaten volledig anders zullen vallen.

Hoe binnen het rechts kiezerspotentieel de verdeling gaat zijn valt dus nog af te wachten maar de resultaten zullen allesinds gunstiger zijn voor hen dan deze peiling doet vermoeden.

De VLD mag dan wel dood gepeild zijn, of ze ook dood gestemd worden valt dus nog maar af te wachten.

Ook voor LDD blijft de kiesdrempel mogelijk en het VB zal allicht ook deze keer een hogere score halen dan deze peiling aangeeft.

Ik ga zowaar nog heimwee krijgen naar de stemkampioen

05-12-06

60% akkoord dat Gva stopt

Sinds de jongste verkiezingen heeft ook de GVA de macht van het cijfer ontdekt en vinden ze het nodig hun krant te stofferen met eigen gefabriceerd onderzoek.

“Ondezoek toont aan” is immers de sleutel om betrouwbaar en objectief over te komen. Iets wat de Gva best kan gebruiken en dus overspoelt ook deze krant ons met misbaksels van opiniepeilingen die de naam niet waardig zijn. Dit weekend was het niet anders.

 

De “exclusieve” enquête bij 300 stemgerechtigden van de Gazet van Antwerpen van dit weekend toont aan dat 6 op 10 Vlamingen akkoord is dat de CD&V het kartel met de NVA stopzet.

 

Op zich is er niets mis met de telefonische enquête hoewel men het zelf wel nodig achtte om de betrouwbaarheid en validiteit van het cijfer toe te lichten en de marktonderzoeker van dienst De Cock mocht zijn ding doen. De man die het voorfront van marktonderzoek bleek verlaten te hebben en zijn tanend bureau enkele jaren geleden had omgetoverd in een eettentje (van diversificatie gesproken) tracht zich via de media en vriendendiensten bij GVa terug wat ruchtbaarheid te geven. Hij vond het dan ook nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de cijfers toe te lichten. Gezien de Cock niet over een internetpanel beschikt doch wel over een batterijtelefonisten was de argumentatie dan ook vooral gericht op het promoten van zijn bureau. Wie kan het hem kwalijk nemen.

 

“Als je autobestuurders gaat peilen, bevraag je ook niet enkel 4x4 rijders”, zo stelt hij. Wel De cock als je autobestuurders gaat bevragen ga je deze ook niet bevragen tussen 13u en 19u waarbij je weet dat tussen 13u en 18u mensen die een auto kunnen betalen gaan werken zijn. Los daarvan is het bureau al lang de enige niet meer die random dialing in Belgie aanbiedt. M.a.w. Decock had misschien wel de mogelijkheid om iedereen te bereiken doch het is duidelijk dat men snel met een primeur wou uitpakken en dat het onderzoek daarom quick & dirty op 1 dag moest afgerond worden. Helaas Decock op deze tijdstippen kan je niet iedereen bereiken. Dit stelt je eigen representativiteit in vraag. Dit telt misschien wel meer mee dan de vraag of dergelijk onderzoek nu best via internet dan wel via telefoon gebeurt. Ik kan je zeggen dat dergelijk onderzoek best niet gebeurt. Probleem met dergelijk onderzoeken die er enkel op gericht zijn een krantenkop te genereren is dat ze geen enkele informatiewaarde hebben en dat ze eigenlijk het marktonderzoekvak in vraag stellen.

 

Laten we er even vanuit gaan dat de enquête effectief een juiste representatie weergeeft van de bevolking en een marge geeft van iets onder de 5%.

 

Wat stelt de score dat 60% akkoord gaat dat CD&V het kartel stopzet dan voor.

Kunnen we hier uit afleiden dat de CD&V de juiste beslissing heeft genomen. In het geheel niet. Ik kan het eens zijn met de stelling maar misschien juist wel omdat ik meen dat daardoor beide partijen verzwakken. M.a.w. de akkoordschaal geeft niet weer of men dit feit nu positief dan wel negatief benadert, noch hoe men tegenover het CD&V en Nva staat. Een maat voor niks dus maar men moest toch even een score genereren.

 

Laten we er nog verder vanuit gaan puur hypothetisch dat indien men akkoord gaat met de stelling men hier zou kunnen besluiten dat de Nva de verkeerde beslissing nam om JMD binnen te halen en het tegenovergestelde dat men het een goede beslissing vond. Dit was trouwens de foutieve assumptie van de getrokken conclusies uit het onderzoek.

 

Indien men deze assumptie aanneemt dat blijkt juist dat de Nva een zeer goede beslissing genomen heeft. In een dergelijk sample valt te verwachten dat er ongeveer 15 nva kiezers zitten. M.a.w veel meer Vlamingen dan hun huidige potentieel gaven aan niet akkoord te gaan met de stelling. Positief voor de Nva dus. Dit had de conclusie moeten zijn hun betoog. Maar nogmaals eigenlijk zegt de akkoordschaal daar noega over.  Het zal de journalisten worst wezen, zij hadden een kop.

 

Je kan het mensen moeilijk kwalijk nemen dat ze dergelijk onderzoek in vraag stellen, maar nog meer mensen slikken dergelijk boerenbedrog voor zoete broodjes. Het wordt tijd dat paal en perk wordt gesteld aan enquêtes zonder informatiewaarde tot nieuwswaarde te promoten ter eigen glorie. Nog erger is dat journalisten en de media daar allerlei conclusies aan verbinden die niet steunen op de cijfers en die dus evengoed zonder dit onderzoek hadden kunnen gebeuren. Opnieuw zien we dat andere media dergelijke cijfers maar nog erger ook de verkeerdelijk conclusies klakkeloos overnemen. Helaas zien we dat de meeste mediaspelers en ook de politieke partijen geen kennis in huis hebben om met de macht van het cijfer om te gaan en in de meeste gevallen resultaten conclusiegewijd verkracht worden. Het was deze enquête niet anders.

 

Ik kijk al uit naar hun volgende peiling.

"In welke mate bent u akkoord dat de GVA zijn activiteiten stopzet?" Wedden dat meer dan 60% akkoord gaat?