04-06-07

LDD opgedoekt

In de laatste peiling van Le soir/RTBF haalt LDD de kiesdrempel niet. De krant vindt hetzelf niet meer de moeite om apart het resultaat weer te geven van LDD. Volgens de Waalse media wordt deze partij opgedoekt alvorens van start te zijn gegaan. Ze is in ieder geval geen inkt meer waard. Dedecker kennende zal hij le soir voor het gerecht dagen en eisen dat de2% die voor hem gaat stemmen gepubliceerd wordt.

De peiling bevestigt verder grotendeels de tendens van de laatste peiling van De Standaard en VRT. CD&V/N-VA blijft veruit de grootste met bijna 30% (29,7) procent, met winst tegenover de verkiezingen in 2003 en 2004 (25,8 en 26,1 procent). Ik vermoed echter dat hun resultaat lager zal liggen. Een vlaming houdt er niet van dat de beer verkocht wordt zonder geschoten te hebben en Leterme kan het blijkbaar niet laten om te grijnzen en te grinniken op TV en moet en zal de grootste hebben.

Het Vlaams Belang gaat erop vooruit ten opzichte van 2003, maar verliest tegenover 2004; 21.6% beter dan in 2003 (18 procent), maar slechter dan in 2004, met 24%. Indien men appels met appels en peren met peren vergelijkt ook een grote winst voor hen.

Sp-a behaalt een status quo; Het kartel van sp.a en Spirit behaalt 19,7 procent, verlies tegenover 2003 (23,5 procent). Voor de eerste maal trouwens dat in een peiling het rode gevaar onder de 20% valt. Het zou me niet verwonderen dat ze een verdere opdoffer krijgen en dan vnl in Antwerpen. Ik begrijp niet waarom succesvolle Wetenschapsters Christine Van Broeckhoven zonodig op moest komen. Sinds 1983 heeft ze haar eigen laboratorium en ik vermoed dat ze sindsdien niet uit haar ivoren stulp is gekomen. Haar pretentieuze houding van alwetend academisch gen-orakel zal de Spa geen goed doen. Haar voorkomen in de media staat gewoon te ver van de gewone werkmens waar de Spa placht voor op te komen.

Open Vld wordt afgerekend op het beleid en behaalt ook in deze peiling 17.3%. Het elektriciteitsdossier en de gepaard gaande gesuggereerde achterkamer politiek gisteren op Canvas net voor het grote verkiezingsdebat (hoe toevallig) zal ook niet verder helpen. Hoewel zoveel mensen kijken nu ook weer niet naar Canvas. Met al dat blauw bloed dat over het scherm druipt de laatste dagen zou men zowaar nog compassie beginnen krijgen. Ik denk dat dit dan ook het enige effect is waar de VLD nog op mag rekenen om zondag toch nog een beter resultaat te halen dan de peiling. Ik verwacht in de laatste dagen een laatste windstoot "red de VLD, de VLD is nodig".

Groen! Mag weer eens opgelucht CO2 ademhalen zij behalen ook in deze peiling de kiesdrempel met 7,4 procent. Voor mij toch geen resultaat waar ik op beide oren van zou slapen maar het is ze gegund hoewel de chinezen er anders over denken.

Men vraagt zich soms af hoe het komt dat deze peilingen zo accuraat elkaar copieren. Ik ken geen enkel onderzoek 2 maal uitgevoerd bij andere mensen, steekproeftrekking, gestelde quota, weging waarvan de resultaten zo dicht bij elkaar aanleunen. Straffe kost maar te begrijpen niemand brengt graag resultaten in de media die te ver afwijken van het historische resultaat, boven of onder de foutenmarge en verschillend met peilingen uit dezelfde periode. Dit zou iets te veel de kop uitsteken zijn. De peiling werd uitgevoerd door de ULB, tussen 17 en 30 mei bij een 3000tal personen over gans Belgie

29-01-07

De stemmenprofeet is niet meer

Met diepe droefenis vernemen wij het afscheid van Frank Thevissen, Stemmenprofeet en Soaponderzoeker. Frank was in de tijd ingehuurd om als bedenker, bezieler en methodologisch behang te fungeren, van de veelgeplaagde en zelfbedachte stemmenkampioen, een soaponderzoek van het Laatste Nieuws. Een rol die hem lag en waar hij goed in was. Stemkampioen zijn was plezant en hij werd dan ook al snel de ster van de stemmenshow. Iets wat zijn misnoegde collega’s van het commerciële soapstation VUB hem niet gunde. Dat de Man de laatste 5 jaar geen enkele Internationale wetenschappelijke publicatie heeft gehaald, maakte hem een sitting duck niet alleen bij zijn politieke tegenstanders maar ook bij zijn academische rivalen die afgunstig op zijn stemmenstatus toekeken. Hij werd dan ook vakkundig onder gescheten door rood-blauw geschelpte.

 

De uitspraak, van Patrick De Wael,Vice-eerste minister en minister van welriekende zaken “we zullen de opiniepeilers eens een poepie laten ruiken “ is daarmee op zich geen fait diversje.

 

Stemmenprofeten allermedia verenigt U en laat zo niet op uw kop zitten. U bent uitgeroepen tot nieuwe electorale vijand van de VLD.

 

Marktonderzoekers, opiniepeilers, waarzeggers en profeten u bent gewaarschuwd. De Waelen waken niet alleen over het land maar over de correctheid en objectiviteit van uw cijfers. Wie zich niet aan de foutenmarge houdt krijgt een hoogst persoonlijk gefabriceerde Vice-worst van De Wael in zijn gezicht, en de garantie dat deze blauwe scheet nooit meer uit zijn gezicht verdwijnt.

 

Frank is doodgescheten maar de stemmenkampioen blijft gelukkig doorgaan. Stel u voor dat u deze maandelijkse resultaten moest missen. Zo gaat het in wetenschappelijk soapland. “Profetarissen” moeten er ten gepaste tijden de show verlaten. De karaktermoord van De Morgen was laakbaar en gratuit. Je kan het een man die moet toekomen van een professorenloon toch moeilijk kwalijk nemen dat hij wat gaat bijverdienen als profeet en elk onderzoek heeft zijn onvolkomenheden. De Morgen zou beter een Spiegel voor het besmette krantenhoofd houden. Ook de door haar gesponsorde peiling is even vatbaar voor kritiek en bevat het nodige soapgehalte. Niks mis mee trouwens, maar doe dan ook niet voor of men zelf de onbevlekte opiniepeiling heeft gebaard. Niet zozeer het onderzoek zelf dan wel de manier waarop de media erover berichten en de mate waarin de politici de resultaten interpreteren zijn stemmingmakerij niet het onderzoek of de onderzoeker zelf.

 

Ik had nochtans de heren stemmenprofeten, professoren, academici in mijn voorgaande blogje gewaarschuwd ( Zie materne en deleckere). Blijf bij uw les. Voelt u zich toch geroepen om als profetaris een prominente rol op te eisen in de media, verwacht u dan aan het ergste. De normen en waarden die Academici dienen na te streven stroken niet met de commerciele wetmachtmatigheden van stemmenonderzoek laat staan met de door VLD-Strategoloog Slangen, ingefluisterde WC-bedreigingen van Dewael. 

07-12-06

Materne of Deleckere? Naar wie gaat uw voorkeur uit?

De teneur van de politici die commentaar gaven op de peiling van de Gazet van Antwerpen was wederom van het zelfde laken een broek.

 

“Onderzoek is leuk voor de krant maar wij nemen geen beslissingen op basis van marktonderzoek meer zelfs men houdt er geen rekening mee. Neen geachte burger wij nemen beslissingen op basis van ons programma, de politieke inhoud en de waarde waar we voor staan”

 

En hoe komen deze dan wel tot stand? Hoe weet men dat men op het goede spoor zit en of er eventuele bijsturing nodig is? Hoe maakt men dan wel beslissingen? Op basis van het buikgevoel, persoonlijke impressies en ervaringen? Op de subjectieve beleving van enkele partijgetrouwen?

 

Mensen zeggen niet altijd wat ze doen en doen niet altijd wat ze zeggen. Politici zijn niet anders. Het blijven tenslotte supermensen en de stelling geldt dan ook nog meer voor hen.

 

Laten we stellen dat de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische overheid zowat de grootste afnemer zijn van marktonderzoek in Belgie na de Europese commissie. Nemen we daar nog de semi-overheidsbedrijven bij zoals De post, NMBS, De lijn, Belgacom en de grote steden en gemeenten dan komen we toch op een paar miljoenen euro’s uit die gespendeerd worden aan deze leuke bezigheid waar men geen rekening mee houdt (een raming van om en bij de 25 miljoen euro is zeker geen overschatting).

 

Indien de overheden hun marktonderzoeksopdrachten zouden staken zou men allicht diverse onderzoeksgroepen aan de KUL, VUB, RUG, LUC en UA.. kunnen sluiten. Satellietbedrijven van deze bastions, bevolkt door sociaal doorspekte wetenschappers, schieten immers als paddenstoelen uit de grond, om politici en de media te voorzien van “wetenschappelijk gefundeerde opiniepeilingen en advies”

 

Trouwens in hoeverre kunnen nog steeds verzuilde universiteiten wiens voornaamste inkomenstroom van de overheid komt objectief en neutraal blijven. In welke mate is het te verantwoorden dat ze naast hun publieke opdracht om de maatschappij van objectieve kennis te voorzien, zich verhuren en aanpassen aan de commerciële wetmatigheid enkel en alleen ter eigen glorie en het binnenhalen van nog meer geld. In welke mate kunnen diverse professoren die in de media als experts met een wetenschappelijke en objectieve aureool toelichting komen geven over maatschappelijke en politieke tendensen nog au serieus genomen worden als men weet dat ze niet alleen voor hun beurs verbonden zijn aan bepaalde partijen maar dat er naast deze monetaire banden ook nog ideologische kruisbestuiving bestaat. Hoe kunnen ze kritiek geven op de politiek als zij net diegenen zijn die de partijen achter de coulissen als spin dokters adviseren wat ze beter al dan niet doen.  

 

Geef mij dan maar een oprechte commerciële huurling als Slangen, die er eerlijk voor uitkomt met wat hij geld wil verdienen en waarvan men weet dat zijn standpunten allesbehalve objectief zijn en waarvan het overduidelijk is welke kar hij trekt. Liever dat dan professoren die in de schimmige zone van de politiek trachten bij te verdienen en op Tv en kranten hun objectiviteit als hoogste goed aanbieden.

 

Ten laatste als op basis van al die miljoenen euro’s toch geen beslissingen genomen worden, kan men dan a.u.b. stoppen met belastingsgeld te verkwisten of anders stoppen met de schijnheiligheid en stellen dat men wel degelijk rekening houdt met de macht van het cijfer.

 

Politici weten maar al te goed dat op basis van onderzoek wel degelijk goede beslissingen kunnen genomen worden doch zij weten ook dat de meeste onderzoeken in de media al dan niet gedragen door de wetenschappelijke huurling van dienst gekleurd kunnen zijn en klantwenselijk zijn opgesteld. Hun scepticisme is dan misschien ook niet geheel onterecht.

 

Openlijk zal de marktonderzoeksector dus geen steun moeten verwachten van haar grootste afnemers. Politici zullen in het openbaar peilingen blijven aanvallen en stellen dat ze nooit beslissingen nemen op basis van zoiets infantiel als een bevraging bij een steekproef van haar eigen bevolking. Binnenkamers zal men echter de resultaten uitvoerig bestuderen en bediscussiëren en aanvullen met eigen interne gesloten peilingen en onderzoeken die nooit het daglicht zullen aanschouwen (men weet immers niet welk cijfer men mag vertrouwen) en op basis waarvan wel degelijk beslissingen gefundeerd en genomen worden.

 

Zelfs met dit gegeven liegen politici niet. Peilingen dienen niet louter om beslissingen te nemen, ze worden eerder georchestreerd om een beetje controle en macht te verwerven. Peilingen dienen enkel om de publieke opinie een beetje bij te sturen in de gewenste richting. Beslissingen kan je dit toch bezwaarlijk noemen.

 

In de "war for votes" is alles toegelaten dus zelfs marktonderzoek waarmee men geen rekening houdt. De as van het kwaad ligt momenteel duidelijk rechts op de likertschaal.

 

"Kan u aangeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor de respectgedreven vakbondslievende gelaserde kerkknaap Materne en 5 staat voor de recht voor de raapse brulaapsolist Delecker naar wie uw voorkeur uitgaat"

 

De Bever had misschien de consequenties van zijn beslissing beter kunnen inschatten als hij wel degelijk zijn beslissing had gebaseerd op een rondvraag waarbij deze vraag werd voorgelegd eerder dan op zijn electoraal buikgevoel af te gaan. Dan had hij ook niet moeten wachten op de peiling van de VRT die binnen een 2 à 3 weken zal verschijnen om te zien of hij nu juist of fout zat. Ik zou hen trouwens adviseren niet te wachten op deze resultaten. Deze staan immers bij voorbaat vast. De N-va verliest altijd, zegt mijn bescheiden buikgevoel trouwens ook. De weg naar de verkiezingen is nog lang dus uiteindelijk is er nu ook weer niet zoveel verloren. Ondertussen kunnen we ons aangenaam bezig houden met marktonderzoek, peilingen, cijfertjes en heuse complottheorieen. De Vlaming lust het wel

 

 

05-12-06

60% akkoord dat Gva stopt

Sinds de jongste verkiezingen heeft ook de GVA de macht van het cijfer ontdekt en vinden ze het nodig hun krant te stofferen met eigen gefabriceerd onderzoek.

“Ondezoek toont aan” is immers de sleutel om betrouwbaar en objectief over te komen. Iets wat de Gva best kan gebruiken en dus overspoelt ook deze krant ons met misbaksels van opiniepeilingen die de naam niet waardig zijn. Dit weekend was het niet anders.

 

De “exclusieve” enquête bij 300 stemgerechtigden van de Gazet van Antwerpen van dit weekend toont aan dat 6 op 10 Vlamingen akkoord is dat de CD&V het kartel met de NVA stopzet.

 

Op zich is er niets mis met de telefonische enquête hoewel men het zelf wel nodig achtte om de betrouwbaarheid en validiteit van het cijfer toe te lichten en de marktonderzoeker van dienst De Cock mocht zijn ding doen. De man die het voorfront van marktonderzoek bleek verlaten te hebben en zijn tanend bureau enkele jaren geleden had omgetoverd in een eettentje (van diversificatie gesproken) tracht zich via de media en vriendendiensten bij GVa terug wat ruchtbaarheid te geven. Hij vond het dan ook nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de cijfers toe te lichten. Gezien de Cock niet over een internetpanel beschikt doch wel over een batterijtelefonisten was de argumentatie dan ook vooral gericht op het promoten van zijn bureau. Wie kan het hem kwalijk nemen.

 

“Als je autobestuurders gaat peilen, bevraag je ook niet enkel 4x4 rijders”, zo stelt hij. Wel De cock als je autobestuurders gaat bevragen ga je deze ook niet bevragen tussen 13u en 19u waarbij je weet dat tussen 13u en 18u mensen die een auto kunnen betalen gaan werken zijn. Los daarvan is het bureau al lang de enige niet meer die random dialing in Belgie aanbiedt. M.a.w. Decock had misschien wel de mogelijkheid om iedereen te bereiken doch het is duidelijk dat men snel met een primeur wou uitpakken en dat het onderzoek daarom quick & dirty op 1 dag moest afgerond worden. Helaas Decock op deze tijdstippen kan je niet iedereen bereiken. Dit stelt je eigen representativiteit in vraag. Dit telt misschien wel meer mee dan de vraag of dergelijk onderzoek nu best via internet dan wel via telefoon gebeurt. Ik kan je zeggen dat dergelijk onderzoek best niet gebeurt. Probleem met dergelijk onderzoeken die er enkel op gericht zijn een krantenkop te genereren is dat ze geen enkele informatiewaarde hebben en dat ze eigenlijk het marktonderzoekvak in vraag stellen.

 

Laten we er even vanuit gaan dat de enquête effectief een juiste representatie weergeeft van de bevolking en een marge geeft van iets onder de 5%.

 

Wat stelt de score dat 60% akkoord gaat dat CD&V het kartel stopzet dan voor.

Kunnen we hier uit afleiden dat de CD&V de juiste beslissing heeft genomen. In het geheel niet. Ik kan het eens zijn met de stelling maar misschien juist wel omdat ik meen dat daardoor beide partijen verzwakken. M.a.w. de akkoordschaal geeft niet weer of men dit feit nu positief dan wel negatief benadert, noch hoe men tegenover het CD&V en Nva staat. Een maat voor niks dus maar men moest toch even een score genereren.

 

Laten we er nog verder vanuit gaan puur hypothetisch dat indien men akkoord gaat met de stelling men hier zou kunnen besluiten dat de Nva de verkeerde beslissing nam om JMD binnen te halen en het tegenovergestelde dat men het een goede beslissing vond. Dit was trouwens de foutieve assumptie van de getrokken conclusies uit het onderzoek.

 

Indien men deze assumptie aanneemt dat blijkt juist dat de Nva een zeer goede beslissing genomen heeft. In een dergelijk sample valt te verwachten dat er ongeveer 15 nva kiezers zitten. M.a.w veel meer Vlamingen dan hun huidige potentieel gaven aan niet akkoord te gaan met de stelling. Positief voor de Nva dus. Dit had de conclusie moeten zijn hun betoog. Maar nogmaals eigenlijk zegt de akkoordschaal daar noega over.  Het zal de journalisten worst wezen, zij hadden een kop.

 

Je kan het mensen moeilijk kwalijk nemen dat ze dergelijk onderzoek in vraag stellen, maar nog meer mensen slikken dergelijk boerenbedrog voor zoete broodjes. Het wordt tijd dat paal en perk wordt gesteld aan enquêtes zonder informatiewaarde tot nieuwswaarde te promoten ter eigen glorie. Nog erger is dat journalisten en de media daar allerlei conclusies aan verbinden die niet steunen op de cijfers en die dus evengoed zonder dit onderzoek hadden kunnen gebeuren. Opnieuw zien we dat andere media dergelijke cijfers maar nog erger ook de verkeerdelijk conclusies klakkeloos overnemen. Helaas zien we dat de meeste mediaspelers en ook de politieke partijen geen kennis in huis hebben om met de macht van het cijfer om te gaan en in de meeste gevallen resultaten conclusiegewijd verkracht worden. Het was deze enquête niet anders.

 

Ik kijk al uit naar hun volgende peiling.

"In welke mate bent u akkoord dat de GVA zijn activiteiten stopzet?" Wedden dat meer dan 60% akkoord gaat?

 

 

24-11-06

Niche politiek

Niche politiek

 

Wat de Nederlandse verkiezingen hebben duidelijk gemaakt aan marketeers is dat vage beloftes en een onduidelijke positionering afgestraft wordt. Het duplicaat is nooit beter dan het origineel. De VVD was te weinig rechts, de Pvda was te weinig links en zelfs het CDA had te kampen met zijn nog Christelijkere evenpool. Het CDA had nog geluk. Er kan er immers maar een het centrum innemen en deze positie wordt al jaar en dag ingenomen door het CDA. De VLD kan er alvast lessen uittrekken, ze hebben immers net als de VVD net hun enfant terrible buitengezet. Indien JMD verkiest om met een aantal bondgenoten zelf een partij te trekken mag ook het VB vrezen.

 

Er is echter ook een structurele markttrend die aan de basis ligt. Naarmate het speelveld meer en meer wordt ingenomen door generalisten, die noodgedwongen het centrum dienen op te zoeken om de grootste gemene deler te kunnen aanspreken, komen in de periferie nieuwe ruimtes vrij die succesvol ingenomen kunnen worden door specialisten. Voor grotere partijen is het immers moeilijker om dit in te vullen willen ze hun klassieke achterban behouden. In het Nederlandse vb de partij voor de vrijheid en de partij voor de dieren. Nieuw is dit niet maar wat we zeker als een trend kunnen bestempelen is dat deze niches steeds individueler zullen worden… Wat was er dan bvb. fout met de hardwerkende vlaming. Het concept gaf ook aan dat er zoiets zou zijn als een niet hardwerkende vlaming. Hiermee kreeg het geheel een negatieve lading. Ook groen heeft ondertussen een negatieve lading gekregen en staat synoniem met betutteling. Hun campagnestart hebben ze alvast gemist. Al gore zal geen kiezers trekken in Vlaanderen. De ver van mijn bed show is altijd hun probleem geweest. De groenen moeten opnieuw een containerconcept vinden dat een positieve lading weergeeft aan hun lange termijn gedachtegoed; Partij voor alle kinderen, Partij voor de bomen, Zonneklaar, Zonnekind…, partij zonder stres… We kunnen hier nog wel even over brainstormen.

 

Wat te denken van een partij voor luxe of om het over een andere boeg te gooien een partij van kameraden, Partij om te delen, Partij om te genieten of de partij voor meer mystiek of een Partij voor passie en romantiek. Alles is mogelijk.

 

Belangrijk is dat het thema eenvoudig en duidelijk overgebracht kan worden of een verdere polarisatie tot stand brengt. Een thema dat een idee weergeeft is beter dan een thema dat een groep weergeeft. Partij voor positieve discriminatie versus Partij voor allochtonen. Partij voor geld versus Partij voor Rijken.

 

Extremen van de bestaande partijen en nieuwe niches die appelleren aan een bepaalde identiteitsinvulling zullen dus het politieke landschap voor goed veranderen.

 

Hoe te regeren in een versplinterd landschap zullen we straks aan Harry Potter kunnen vragen. Enige redding van de bestaande mammoetpartijen is dat de nieuwe niches trendgevoeliger zijn en zullen komen en gaan.  Het zal het regeren er niet makkelijker op maken.

 

Misschien heb ik het mis en is de Belg te nuchter om op bepaalde nichepartijen te stemmen. Doch op een internetpol gaf toch een kleine 10% aan mogelijk op een dierenpartij te stemmen. Ook in politiek is specialisatie een feitelijke trend waar we rekening mee zullen moeten houden.

 

Wat denk jij dat zou kunnen aanslagen bij de nuchtere Vlaming of Belg?

04:17 Gepost door marketingjoe in Marketing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, verkiezingen, nederland, cda, vld, groen, vvd, niche, campagne, politiek |  Facebook |